تولکویه دئدیلر هانی شاهدون دئدی قویروغوم

یازار : علیرضارضائی

+0 به یه ن
تولکویه دئدیلر هانی شاهدون دئدی قویروغوم.
«به روباهه گفتن شاهدت کیه؟ گفت: دمبم»

  • [ ]